Del 1: En stark styrgrupp gör skillnad

Är era styrgrupper redo att leda era transformationer i mål?

I början av hösten startar många företag nya transformationsprojekt. Det innebär både risker och möjligheter. Investeringar äts antingen upp utan större resultat (det kan rulla obehagligt stora belopp ibland) eller så bidrar projekten till verklig skillnad i organisationen. Ett effektivt styrgruppsarbete bidrar till verklig skillnad i organisationen. Är era styrgrupper rustade att leda era transformationer i mål?

Här delar vi med oss av några tips att tänka på för att få en stark styrgrupp i ert förändringsarbete!

En effektiv styrgrupp har:

 1. Definierat önskade verksamhetseffekter.
 2. Säkerställt att styrgruppens deltagare är överens om målbilden.
 3. Är beslutsmässig för de olika beslut som kommer att behöva fattas under projektets gång.
 4. Tagit fram en ”definition of done” då styrgruppen ska lösas upp, både utifrån lösningen, och utifrån de effekter som ska ha uppnåtts.
 5. Representanter som kommer från de verksamhetsområden som påverkas av förändringen.
 6. Deltagare som agerar som kommunikativa språkrör i organisationen under hela transformationen.
 7. Kapacitet och prioriterad tid att engagera sig i styrgruppsarbetet.

Några risker att se upp med:

 • Obefintlig förväntanshantering
  Det gemensamma förhållningssättet och det egna bidraget uttrycks aldrig vilket leder till slitningar så fort projektet stöter på motgångar.
 • Ledare från påverkade verksamhetsområden är inte representerade i styrgruppen
  Ofta bemannas styrgruppen uteslutande av dem som är insatta i hur själva lösningens utformning ska se ut, men centrala ledare från påverkade verksamhetsområden är inte representerade i styrgruppen.
 • Globala projekt bemannas av styrgruppsmedlemmar från huvudkontoret
  När globala, komplexa projekt startas upp ser vi ofta att bemanningen av styrgruppen bemannas av representanter från den centrala ledningen, medan lokala representanter saknas.
 • Att ha fokus på aktivitet framför effekt
  En effektiv styrgrupp behöver ha fokus på effekthemtagningen och inte uteslutande styra utifrån genomförda aktiviteter som ofta uttrycks genom tid, kostnad och kvalitet.
 • Behovet av expertstöd är förbisett
  När styrgrupper saknar erfarenhet av att driva komplexa transformationer kan det finnas ett behov av att stärka förmågan och be om expertstöd utifrån.  

Vill du ha fler tips hur styrgruppen kan stärkas? Läs Del 2: Frågor som alla styrgrupper borde ställa och Del 3: Hur agerar era styrgrupper när det hettar till?

Vill du veta mer om hur vi på Improviate kan stötta er organisation att skapa styrgrupper som gör verklig skillnad i era transformationer? Kontakta oss för ett samtal.

Kontakta oss