Vår integritetspolicy

Syftet med vår Integritetspolicy är att berätta hur vi behandlar dina personuppgifter samt vad vi använder dem till. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Improviate följer gällande lagar om integritet, och kommer inte lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om det inte specifikt anges.

Vilka personuppgifter och information behandlar vi?

De uppgifter Improviate har i sitt kundregister är de kontaktuppgifter du själv lämnat med Improviate.

De här personuppgifterna kan vi komma att behandla i kundregistret:

  • Namn (samt företagsnamn)
  • Telefonnummer
  • E-postadress

Ändamål med och rättslig grund för behandling

Vi behandlar uppgifterna för att fullgöra avtal som ingåtts mellan dig och Improviate, eller för att vidta åtgärder för att kunna ingå sådant avtal med dig.

Vi behandlar även dina kontaktuppgifter för att  informera om våra tjänster och den verksamhet vi bedriver. Behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål sker delvis på grundval av samtycke, dels vårt  intresse att förse dig med sådan information vi tror kan vara av intresse för dig.

Improviate kommer vidare att behandla personuppgifter i den mån vi är skyldiga på grund av lag eller beslut från myndighet.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna så länge den är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Vilka delar vi information med?

Vi delar inte med oss av våra personuppgifter till någon annan part. Personuppgifter lämnar vi ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. 

Dina rättigheter

Du har rätt att:

  • Konstnadsfritt få bekräftelse på hur vi behandlar personuppgifter om dig, och i så fall tillgång till dessa på sätt som anges i lag.
  • Begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig.
  • Begära att vi raderar dina uppgifter, såvida det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
  • Begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, såvida det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
  • Begära att få ut de personuppgifter som rör dig, och som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (portabilitet)
  • Återkalla ditt samtyckte när som helst. Vid ett återkallat samtycke måste vi upphöra med framtida behandling av de personuppgifter som vi behandlar baserat på samtycke. 

Om cookies

Improviate använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webplatsen. Analysverktygen använder cookies och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen kommer att vidarebefodras och lagras av Google på servrar i USA. Denna information använd i syfte att samla in information om besökarna, så som demografisk data, och utvärdera besöksstatistik, exempelvis för att förbättra innehåll, navigation och struktur. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman dessa uppgifter med andra data som Google innehar.

Om du inte vill att dina besök på Improviate ska visas i statistiken i Google Analytics finns det ett tillägg som du kan installera i din webläsare. Tillägget hämtar du på Googles Webplats.

Förändringar av integritetspolicyn

Improviate förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på Improviates hemsida: www.improviate.se

Kontakt

Om du har frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss vid e-post info@improviate.se eller brev C/O United Spaces, 83 Klarabergviadukten, 111 64 Stockholm, Sverige.

Kontakta oss

Kontakta oss